Home > Các lớp Đại học sư phạm > Cập nhật file cho lớp VNH

Cập nhật file cho lớp VNH

Cập nhật các file tại đây: http://4share.vn/d/6551505d53525154
Đề nghị 2 nhóm của vấn đề cuối gửi file lại gấp cho thầy, nếu không gửi sẽ bị trừ 2 điểm của bài.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: