Home > Các lớp Đại học sư phạm > Bài thuyết trình nhóm 1 (2 ca) môn Thực hành văn bản tiếng Việt Làm Văn

Bài thuyết trình nhóm 1 (2 ca) môn Thực hành văn bản tiếng Việt Làm Văn

  1. Bài Nhóm 1 ca 1: tải tại đây
  2. Bài Nhóm 1 ca 2 file Word: tải tại đây
  3. Bài Nhóm 1 ca 2 file PPT: tải tại đây
  1. 06/10/2015 at 3:21 AM

    ca 1 nhóm 1 không down được thầy ơi.

  2. 13/10/2015 at 3:47 PM

    Thầy vẫn down đc mà, vừa test

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: