Home > duykhoi Entry > Việc làm!

Việc làm!

Sáng nay đã đi thử việc buổi thứ hai, dạy bài Tức nước vỡ bờ. Tình hình là hơi bị thảm hại một chút, bê nguyên cách dạy lớp 11 xuống lớp 8, hehe. Thứ hai tuần sau chính thức nhận nhiệm sở, sẽ dạy 1 lớp 10, 1 lớp 8. Ban đầu là như thế đã. Ráng cày cuốc kiếm tiền học cao học thôi.

Categories: duykhoi Entry
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: